Huijausyrityksiä Adeccon nimissä! Olemme saaneet tietoomme, että Adecco Finlandin rekrytoijina esiintyvät henkilöt ovat lähestyneet ihmisiä viesteillä WhatsApissa, Facebookissa ja Messengerissä. Näillä henkilöillä ei ole mitään yhteyttä Adeccoon. Jos epäilet saamasi viestin oikeellisuutta, voit tarkistaa Adecco Finlandin yhteystiedot kotisivuiltamme. Kaikki avoimet työpaikkamme löytyvät täältä!

Announcement bar for clients

Suomalaisten henkinen hyvinvointi laskenut, kertoo Adecco Groupin tutkimus

Adecco Group, maailman johtava henkilöstöratkaisuja tarjoava organisaatio, on julkaissut 11.10. raportin, ”Global Workforce of the Future Report 2022”, jossa selvitetään yli 34 000 työntekijöiden ajatuksia työmarkkinoiden ilmiöistä. Globaalissa tutkimuksessa on ollut mukana myös Suomi. Tutkimuksesta käy ilmi, että 34 % suomalaisista vastaajista kokee henkisen hyvinvointinsa kärsineen viimeisen 12 kuukauden aikana siinä missä muiden maiden keskivertolukema on 24 %. Valtaosa työntekijöistä harkitsee tai suunnittelee työpaikan vaihtamista vuoden sisällä – ja vastaajat uskovat löytävänsä epävarmasta maailmanajasta huolimatta uuden työn. Tutkimuksessa pohditaan niin kutsuttujen irtisanoutumisvaikuttajien, ”quitfluencereiden”, vaikutusta. 42 % suomalaisista vastaajista toteaa, että kollegoiden irtisanoutuminen saa heidätkin pohtimaan irtisanoutumista. Globaalit kriisien ja taloudellisen epävarmuuden aiheuttaman lieveilmiön, työntekijöiden joukkoirtisanoutumisen, ehkäisemiseksi yritysten on panostettava voimakkaammin työn joustavuuteen, henkilöstön urakehitysmahdollisuuksiin sekä henkiseen hyvinvointiin.

Adecco Groupin vuosittain laatiman The Global Workforce of the Future -työelämätutkimus selvittää, mitä työntekijät haluavat työelämältä ja yhtä lailla millaisia haasteita he kokevat työmarkkinoilla. Yrityksille raportti toimii työkaluna tarvittavien muutosten tekemiseksi – hyvinvoiva työyhteisö on avainasemassa organisaation liiketoiminnallisessa kasvussa. Vuonna 2022 tehtyyn tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 34 200 18–60-vuotiasta sinikaulus- ja valkokaulustyöntekijää *25 maasta Suomi mukaan lukien. Globaalissa vertailussa korostuvat seuraavat seikat:

  • Kolme viidestä (61 %) työntekijästä on huolissaan siitä, riittääkö heidän palkkatasonsa tilanteessa, jossa elinkustannukset ovat nousseet tai nousevat.
  • Seitsemän kymmenestä työntekijästä toteaa, että kollegoiden irtisanoutuminen saa heidätkin harkitsemaan työpaikan vaihtamista – puolet työntekijöistä toteaa irtisanoutuvansa kollegoidensa vanavedessä
  • 27 % työntekijöistä aikoo irtisanoutua seuraavan 12 kuukauden aikana – tästä joukosta 45 % etsii jo aktiivisesti uutta työtä.
  • Orastavasta laskusuhdanteesta ja taloustilanteesta huolimatta 61 % vastaajista uskoo löytävänsä uuden työn kuuden kuukauden sisällä. Työntekijät uskovat, että heillä on vara valita työnantajayrityksistä heille sopivin.
  • Z-sukupolven työntekijät vaativat joustavuuden lisäämistä työpaikoilla. Jo lähes puolet (47 %) ikäryhmään kuuluvista työntekijöistä työskentelee nelipäiväisellä työviikolla, vaikka 64 % työntekijöistä tämä tietää palkanalennusta.

”Globaaliksi uhaksi muodostumassa olevan irtisanoutumissuman ehkäisemiseksi yritysten on nyt herättävä ja asetettava ihmiset keskiöön, eikä pelkästään vain luottaa palkankorotuksen vetovoimaisuuteen”, toteaa Valerie Beaulieu-James, Adecco Groupin myynti- ja markkinointijohtaja ja jatkaa: ”Työn joustavuus on yksi vaikuttava tekijä, kun työntekijä harkitsee työpaikan vaihtamista. Henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ja uramahdollisuuksiin panostaminen on ratkaisevan tärkeitä asioita – yritysten tulee rakentaa ympäristöt, joissa työntekijät kokevat motivoituvansa ja sitoutuvansa.”

"Yrityksille Adecco Groupin työelämätutkimus antaa tärkeää tietoa, mitä työntekijät odottavat työnantajaorganisaatioilta tällä hetkellä", Adecco Finland Oy:n toimitusjohtaja Suvi Onkamo-Häkkinen kertoo ja jatkaa: " Adeccon Suomen organisaatiossa on kiinnitetty huomiota erityisesti kahteen teemaan, työntekijöiden hyvinvointiin ja työn joustavuuden kehittämiseen. Olemme kuunnelleet henkilöstömme toiveita ja tehneet parannuksia ja joustoja vastaamaan työntekijöiden tarpeita. Esimerkkinä tästä tarjoamme henkilöstöllemme palkallisia, ylimääräisiä vapaapäiviä ja panostamme hybridityöskentelymalliin."

Lisääntyneet elinkustannukset ajavat työntekijöitä etsimään lisätyötä

Tutkimuksen mukaan inflaatio on työntekijöiden suurin huolenaihe. Kolme viidestä työntekijästä (61 %) on huolissaan siitä, ettei heidän palkkatasonsa riitä kattamaan taloudellisen laskusuhdanteen myötä nousseita elinkustannuksia. Puolet (51 %) työntekijöistä tuleekin todennäköisesti etsimään lisätyötä, ja lähes neljännes muuta kuin toimistotyötä tekevistä osallistujista kertoo tehneensä jopa pimeitä töitä. Milleniaalit (vuosien 1981–1996 välillä syntyneet) ovat todennäköisin ikäryhmä toimimaan näin. Suomessa lukema on vielä korkeampi: 63 % sekä toimistotyötä että ei-toimistotyötä tekevistä tekevät vähintään kahta työtä tai lisätyö on harkinnassa.

Onko tulossa irtisanoutumisten dominoefekti?

Tutkimus nostaa esiin niin kutsutut irtisanoutumisvaikuttajat (’quitfluencers’) – kansainvälisen otannan perusteella 70 % vastaajista harkitsee työpaikan vaihtamista, jos kollegat irtisanoutuvat. Näistä vastaajista puolet on jo aktiivisesti työnhaussa. Z-sukupolven eli vuoden 1996 jälkeen syntyneet, työelämään jo siirtyneet työntekijät ovat 2,5 kertaa herkempiä kollegoiden irtisanoutumisiin baby boomer-sukupolveen (aikavälillä 1946–1964 syntyneet) verrattuna. Irtisanoutumistrendi on rantautumassa Suomeen – 42 % suomalaisista vastaajista toteaa, että kollegoiden irtisanoutuminen saa heidätkin pohtimaan työpaikan vaihtamista.

Merkillepantavaa on se, että suomalaisvastaajista 34 % kokee henkisen hyvinvointinsa laskeneen viimeisen 12 kuukauden aikana siinä missä muiden maiden keskivertolukema on 24 %. Yrityksillä on siis työnsarkaa työntekijätyytyväisyyden ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisessä ja sitä kautta henkilöstön sitouttamisessa – esimerkiksi uudelleenkouluttamisen tukeminen sekä työntekijätyytyväisyyteen panostaminen konkreettisin ja selkein suunnitelmin nostavat viihtyvyyttä. Tutkimuksen perusteella kuitenkin vain 38 % suomalaisista on tyytyväisiä työnantajayrityksen tarjoamiin kouluttautumis- ja kehittymismahdollisuuksiin ja 35 % suomalaisvastaajista kokee, että työnantajayritys panostaa työntekijöiden osaamisen kehittämiseen.

Nuoremmat työntekijäsukupolvet kaipaavat joustoa

Erityisesti Z-sukupolven vastaajat tekevät mieluummin nelipäiväistä työviikkoa täysien työtuntien sijaan, vaikka lyhyempi työviikko tarkoittaisi palkkatason alenemista. Tutkimuksen perusteella kaikista tutkimukseen vastanneista Z-sukupolven työntekijöistä 47 % joko jo tekee nelipäiväistä työviikkoa tai harkitsee siirtymistä siihen siinä missä Pohjoismaissa vastaava lukema on 61 %. Suomessakin 47 % kaikkien ikäryhmien vastaajista voisi ajatella nelipäiväiseen työviikkoon siirtymistä, vaikka tämä tarkoittaisi palkan alenemisesta.

Tutkimuksen mukaan kansainvälisillä markkinoilla nelipäiväinen työviikko ei itsessään ole vielä tärkein kriteeri työpaikan valinnassa, mutta suuntaus voi muuttua hyvinkin nopeasti. Joustavuus on kokonaisuutena tärkeä kriteeri työnantajaorganisaatiota valittaessa. Työntekijöiden tyytyväisyyden, viihtyvyyden ja sitoutuneisuuden kannalta on olennaista, että yritykset rakentavat mahdollisimman joustavat työympäristöt ja tarjoavat riittävästi väyliä uuden oppimiselle ja kehittymiselle. Hyvinvoinnin tukeminen sekä työn ja vapaa-ajan yhdistäminen ovat työntekijöiden keskuudessa palkkaakin merkittävämmässä roolissa.

Työntekijätyytyväisyys ja sitoutuneisuus yritystä kohtaan usean tekijän summa

Kilpailukykyinen palkka on ollut yksi tärkeimmistä työkaluista henkilöstön sitoutuneisuuden varmentamiseksi, mutta taloudellisen epävarmuuden vaikutus eri maissa heijastaa siihen, ettei pelkästään palkkataso riitä työntekijöiden houkuttimeksi. Jotta työntekijä haluaa sitoutua työnantajayrityksensä palvelukseen, yrityksen tulee rakentaa yrityskulttuuri, joka mahdollistaa tasapainon työn ja vapaa-ajan välillä, toimivat suhteet kollegoiden välillä sekä mahdollisuudet urakehitykseen.

Työntekijöiden tyytyväisyyteen ja työnantajaorganisaatioon sitoutumiseen vaikuttavat useat tekijät – työpanoksesta saatava riittävä korvaus, mahdollisuus urakehitykseen, joustavuus työn ja vapaa-ajan yhdistämiseksi sekä mielenterveyden ja hyvinvoinnin huomioiminen muodostavat Adecco Groupin tutkimuksen mukaan yhtälön henkilöstön viihtyvyyteen.

LISÄTIEDOT:

Suvi Onkamo-Häkkinen, toimitusjohtaja, Adecco Finland Oy, suvi.onkamo-hakkinen@adeccogroup.com, puh. +358 40 5959753

The Adecco Group Press Office, media@adeccogroup.com, puh. +41 (0) 44 878 87 87 adeccogroup.com | LinkedIn: linkedin.com/company/theadeccogroup | Twitter: @AdeccoGroup

Global Workforce of the Future Report 2022 -tutkimuksesta:

Adecco Group on maailman johtava henkilöstöratkaisuja tarjoava asiantuntijayritys, jonka tarkoituksena on yhdistää tulevaisuuden tekijät ja työpaikat. Adecco toimii lähes 60 maassa, ja Suomen maayhtiö on Adecco Finland Oy.

Global Workforce of the Future Report 2022 -tuktimukseen osallistui 34 000 työntekijää. 15 00 osallistujaa kertoi työskentelevänsä toimistoympäristössä, 15 000 puolestaan muissa tehtävissä. Jokainen työntekijä on tutkimushetkellä ollut työsuhteessa samalla työnantajalla vähintään kahden kuukauden ajan. Tutkimus suoritettiin aikavälillä 8.4.-30.5.2022, ja jokainen sai vastata omalla äidinkielellään 20 minuuttia kestävään kyselyyn. Tutkimus on jatkumoa Adecco Groupin kolmeosaiselle kansainväliselle tutkimustyölle, jossa on selvitetty työmarkkinoiden muutoksia viimeisten kahden vuoden ajalta (vuoden 2020 ja 2021 tutkimukset julkaistiin nimellä Resetting Normal).

*25 tutkimuksessa mukana ollutta maata ovat

Alankomaat, Argentiina, Australia, Belgia, Brasilia, Espanja, Italia, Japani, Kanada, Kiina, Kreikka, Meksiko, Norja, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Turkki, Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat

Kirjoittaja
Adecco

Muita sinua kiinnostavia blogitekstejä